privacystatement

De bni hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De bni houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de bni zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. De bni behoudt te allen tijde het recht haar privacy statement te wijzigen.

Persoonsgegevens van leden door de bni verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over het vak vanuit de bni en uitnodigingen voor evenementen vanuit de bni, toezending nieuwsbrief en magazine, uitnodiging voor gebruik Netwerkapp bni;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het lidmaatschap van de bni;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de bni de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Opleiding, jaar van aanvang, jaar van afstuderen;
- Nationaliteit;
- Ingeschreven in Bureau Architectenregister, datum inschrijving, nummer

Ledenpagina’s
Leden van de bni wordt de mogelijkheid geboden om zich met hun bureau- en NAWTE gegevens op de website, eventueel met foto’s en projectpresentaties van de bni te presenteren. De gegevens hiervoor worden door de leden zelf ingevoerd en beheerd, middels een eigen inlog.

Uw persoonsgegevens worden door de bni opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
- bni is dé vereniging op het gebied van interieurarchitectuur. Gegevens die van belang zijn voor het historisch archief van de bni, die zullen door de bni langer bewaard worden, met dien verstande dat bni zorgdraagt voor technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de bni verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het aanmelden bij het secretariaat voor ontvangst nieuwsbrief:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de bni de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden door de bni opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is;
- Opzeggen van de nieuwsbrief kan te allen tijde geschieden door gebruik te maken van de unsubscribe mogelijkheid onder aan de nieuwsbrief.

Social Media 
De bni kun je volgen via Facebook, LinkedIn en Twitter. Via de website van de bni kun je via buttons de Facebook pagina,  de LinkedIn pagina en het account op Twitter bezoeken, liken en volgen. Lees hier over het privacy beleid van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy: 
Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
Twitter, https://twitter.com/privacy?lang=en

 

Contactgegevens:
bni
Jollemanhof 14
1019 GW  Amsterdam
0207372362 / secretariaat@bni.nl